Prohlédněte si VÝPRODEJ doplňků stravy za ceny, jaké se již nebudou opakovat!

Podmínky provizního systému

Obchodní podmínky spolupráce v provizním systému internetového obchodu a webových stránek biohackplanet.cz a biohackplanet.com

(dále jen "podmínky")

Aktuální informace o provizním systému najdete zde.

Poskytovatel provizního systému:

Biohack Planet s.r.o.
Sídlo: Příkop 27/2a, 602 00 Brno
IČO: 05187605, DIČ: CZ05187605
Je plátcem DPH.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117580.
(dále jen "my")

Kontaktní údaje:
Biohack Planet s.r.o., Příkop 27/2a, 602 00 Brno
info(na)biohackplanet.cz
+420 530 330 442

Úvod

Provizního systému se můžete na základě registrace zúčastnit, jste-li fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba (dále jen "vy").

Registrací do provizního systému vyslovujete souhlas s podmínkami a vy i my se zavazujeme jimi řídit.
Odpovídáte nám za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn nás musíte bezodkladně informovat. Neodpovídáme za škody, které vám vzniknou z důvodu neoznámení změn v údajích.

Účast v provizním systému

Vaší registrací vzniká dohoda o spolupráci. Dohodu uzavíráme elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijmete navrhované podmínky spolupráce. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupení.
Účelem dohody je propagace našeho zboží, služeb nebo činnosti. Budete nás propagovat marketingovou a jinou činností, zejména:

  • — osobním doporučením a předáním odkazu vašim klientům
  • — umístěním reklamního obsahu (zejména bannerů a odkazů) na svých webových stránkách
  • — uvedením reference prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků
  • — rozesláním e-mailů osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy
  • — odkazem prostřednictvím sociálních sítí
  • — PPC kampaní

Konkrétní možnosti a rozsah propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a další podrobnosti zveřejníme na svém webovém rozhraní.
Po registraci získáte přístup do provizního účtu umístěného na našich webových stránkách. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu návštěvníků, objednávek a jejich stavu.
Návštěvník je osoba, která navštíví naše webové stránky na základě vámi vyvíjené činnosti přes váš unikátní provizní odkaz, který vám bude automaticky přidělen po registraci a bude uveden ve vašem účtu. Nárok na provizi získáváte pouze v případě, že byl váš provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze.
Konverze je akce návštěvníka, která je cílem propagace. Zejména tedy závazné objednání našeho zboží, služeb či jiného plnění. Z návštěvníka se tím stává náš zákazník. Schválena je konverze, při které zákazník řádně a úplně uhradí cenu zboží či služby.

Naše práva a povinnosti

Budeme pravidelně schvalovat vaše konverze. O schválení konverze budete informováni prostřednictvím svého provizního účtu. Za vámi uskutečněné schválené konverze vám náleží provize.
Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Délku doby platnosti souborů cookie uvádíme ve webovém rozhraní. Berete na vědomí a my neodpovídáme za to, že když zákazník ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k vašemu proviznímu odkazu a za takovou konverzi vám nenáleží provize.
Můžeme si vyžádat ke schválení propagační e-maily a další texty, které chcete použít.
Můžeme kdykoli měnit či doplňovat znění podmínek. Naše práva a povinnosti se řídí vždy zněním podmínek, za kterého vznikly. Změnu podmínek vám oznámíme prostřednictvím e-mailu, který jste zadali při registraci. Nové znění podmínek bude vůči vám účinné od jeho oznámení.

Vaše práva a povinnosti

Musíte dbát na to, abyste svou činností nepoškozovali či neohrožovali dobré jméno a pověst naší společnosti a námi nabízeného zboží a služeb.
Váš partner, rodinní příslušníci nebo osoby jednající ve shodě s vámi nesmí objednat naše zboží či služby přes váš provizní odkaz. Nemáte nárok na provizi z takto získaných konverzí. Pokud nám tímto jednáním vznikla škoda, musíte nám ji v plné výši nahradit.
Musíte chránit přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím. Neodpovídáme za škodu, která vám takovým zneužitím vznikne.
K propagaci můžete využít textových a obrazových materiálů, které vám za tímto účelem poskytneme nebo zpřístupníme v provizním systému. Bez našeho předchozího souhlasu je nesmíte použít jinak, ani pozměňovat jejich HTML kódy, grafickou podobu či obsah.
Musíte zajistit, aby v rámci vámi zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítání reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních materálů.
Zavazujete se, že nás nebudete propagovat rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech) kvalifikovaných jako SPAM. Zjistíme-li takovou aktivitu, můžeme odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít váš provizní účet. Zanikne vám tím nárok na provize, které vám dosud nebyly vyplaceny.
Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního systému, je chráněn autorským právem naší společnosti a/nebo právy třetích osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, množit, šířit ani poskytnout žádné třetí straně k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu naší společnosti nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál k propagaci v souladu s podmínkami tímto není dotčeno.

Provize

Výše provize je uvedena v provizním systému.
Provize budou automaticky schvalovány bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. O schválení provize budete informováni prostřednictvím svého provizního účtu.
Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení propagovaného zboží či služby.
Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nemáte nárok na provizi.

Výplata provize

Máte nárok na výplatu provize, pokud je součet schválených provizí ve vašem provizním účtu vyšší než částka uvedená ve webovém rozhraní provizního systému (tj. sjednaná v dohodě o spolupráci).
O výplatu provize můžete požádat prostřednictvím svého provizního účtu. Bude v něm zobrazena částka, kterou můžete fakturovat. Nemůžete-li vystavit fakturu, bude vám provize vyplacena na písemnou žádost, kde uvedete vaše jméno, adresu bydliště a datum narození nebo rodné číslo.
Splatnost vámi vystaveného dokladu nesmí být méně než 14 dní od jeho doručení. Je-li uvedena kratší doba splatnosti, je doklad splatný 14 dnů od doručení.
Výše celkové provize požadované k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení požadujete. Vaši žádost a správnost uvedených údajů můžeme přezkoumat. V případě nesrovnalostí vám oznámíme svá zjištění a navzájem si poskytneme součinnost potřebnou k vyřešení záležitosti. Po dobu řešení se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.
Vyplácení provizí probíhá bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska. Musíte nám sdělit veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani jiným způsobem, nedomluvíme-li se tak předem.
Vždy musíte platbu správně zařadit do svého účetnictví či evidence podle platných právních předpisů a příjem zdanit, jak ukládá zákonná povinnost.
Místo výplaty můžete ve svém provizním účtu provizi směnit za poukaz příslušné hodnoty určený k nákupu zboží či služeb v našem internetovém obchodě.

Námitky

V případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí můžete uplatnit své námitky. Předložíme vám všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.
Své námitky můžete uplatnit do 30 dnů od vzniku důvodu námitky. Na pozdější námitky nemusíme reagovat.
Námitky nám musíte zaslat písemně, nejlépe e-mailem. Za řádně uplatněnou námitku považujeme pouze takovou, která nám byla řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení.
Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v naší kompetenci. Námitky vyřizujeme zpravidla do 30 dnů od doručení. Rozhodnutí vám poté oznámíme.

Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik

Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu neurčitou, nedohodneme-li se jinak.
K zániku dohody může dojít:

  • — Vzájemnou dohodou.
  • — Naší nebo vaší výpovědí. Výpověď musí být písemná (nejlépe e-mailem) a doručena druhé straně, i bez udání důvodů. Dohoda zaniká dnem doručení výpovědi druhé straně. Ta vypovídajícímu písemně potvrdí, že výpověď obdržela.
  • — Odstoupením od dohody z naší strany. Můžeme od dohody odstoupit, bude-li prokázáno, že postupujete v rozporu s podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení učiníme písemně (e-mailem) a uvedeme důvod odstoupení. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení. Odstoupením od dohody z naší strany vám zaniká nárok na dosud nevyplacené provize. Pokud nám porušením podmínek nebo právních předpisů vznikla škoda, musíte nám ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).

Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.
V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi si můžete vyžádat vyplacení provizí, na které vám ke dni zániku dohody vznikl nárok. Provize vám vyplatíme nejpozději do 14 dnů od doručení faktury.

Ochrana osobních údajů

Vaše data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše práva na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním zákona o ochraně osobních údajů.
Registrací do provizního systému souhlasíte se zasíláním e-mailů s novinkami a informacemi o provizním systému a o činnostech naší společnosti. Souhlas lze kdykoli odvolat.
Při propagaci, zejména zasílání e-mailů, se zavazujete dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Závěrečná ustanovení

Pokud při propagaci porušíte právní předpisy, nesete za toto porušení výlučnou odpovědnost vy. Pokud po nás v souvislosti s vaší protiprávní činností bude požadováno peněžité plnění, musíte nám toto plnění uhradit včetně nákladů na právní zastoupení.
Plně odpovídáte za veškeré škody, které způsobíte svým jednáním v rozporu s podmínkami a/nebo právním řádem České republiky nám, uživatelům našich webových stránek nebo třetím osobám.
V otázkách podmínkami neupravených se naše vztahy řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Podmínky v tomto znění jsou platné od 1.1.2018.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz